Algemene voorwaarden Austria Wines

Artikel 1: Toepasselijkheid

 

Deze algemene verkoopsvoorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, offertes, bestellingen, en leveringen van MK PROJECTS BV met uitsluiting van de algemene voorwaarden van de koper. Van deze algemene voorwaarden kan enkel worden afgeweken indien er, uitdrukkelijk en schriftelijk, bijzondere voorwaarden worden opgenomen in een offerte of overeenkomst. Indien er een tegenstrijdigheid zou bestaan tussen de algemene verkoopsvoorwaarden en de bijzondere voorwaarden in de offerte of overeenkomst, hebben de uitdrukkelijk en schriftelijk overeengekomen bijzondere voorwaarden voorrang.
De toepassing van deze algemene verkoopsvoorwaarden wordt door de koper aanvaard door het enkele feit van het sluiten van een overeenkomst of de aanvaarding van een levering. Geen enkele afwijking van deze algemene verkoopsvoorwaarden kan worden toegestaan, tenzij deze afwijking uitdrukkelijk schriftelijk wordt overeengekomen.

 

Artikel 2: Aanbiedingen

 

Alle aanbiedingen van MK PROJECTS BV zijn vrijblijvend, tenzij anders in de aanbieding is vermeld. Bij aanvaarding van een vrijblijvende aanbieding door de koper, behoudt MK PROJECTS BV zich het recht voor de aanbieding binnen de termijn van 3 werkdagen na ontvangst van die aanvaarding te herroepen of daarvan af te wijken. Mondelinge toezeggingen verbinden MK PROJECTS BV slechts nadat deze uitdrukkelijk en schriftelijk zijn bevestigd. Aanbiedingen van MK PROJECTS BV gelden niet automatisch voor nabestellingen. MK PROJECTS BV kan niet aan haar aanbieding worden gehouden indien de afnemer had behoren te begrijpen dat de aanbieding, dan wel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevatte. Aanvullingen, wijzigingen en/of nadere afspraken zijn slechts van kracht, indien schriftelijk overeengekomen.

 

Artikel 3: Prijzen

 

Alle aanbiedingen, tarieven en prijslijsten zijn indicatief, behoudens andersluidend schriftelijk beding van MK PROJECTS BV. Alle prijzen zijn per eenheid of per fles, inclusief BTW uitgedrukt, tenzij anders vermeld. Prijzen worden binnen de looptijd van een aanbieding niet verhoogd, tenzij wettelijke maatregelen dit noodzakelijk maken of indien de fabrikant tussentijdse prijsverhogingen doorvoert. Alle prijzen op de site zijn onder voorbehoud van druk- en zetfouten. Voor de gevolgen van druk- en zetfouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard. Alle prijzen op de site zijn in EURO en inclusief Belgische BTW (21%), exclusief verzendingskosten. Alle prijzen gelden per stuk, tenzij anders is aangegeven. Indien er korte tijd na een aangeschaft product, een al aangeschaft product afgeprijsd blijkt te zijn, kan de afnemer geen aanspraak maken op terugbetaling van het prijsverschil.

 

Artikel 4: Gegevensbeheer

 

Indien u een bestelling plaatst bij MK PROJECTS BV dan worden uw gegevens opgenomen in het klantenbestand.  MK PROJECTS BV zal uw gegevens niet verstrekken aan derden. MK PROJECTS BV respecteert de privacy van de gebruikers van de internetsite en draagt zorg voor een vertrouwelijke behandeling van uw persoonlijke gegevens. MK PROJECTS BV maakt in sommige gevallen gebruik van een mailinglijst. Elke mailing bevat instructies om uzelf van deze lijst te verwijderen.

 

Artikel 5: Eigendomsvoorbehoud

 

De door MK PROJECTS BV geleverde goederen blijven eigendom van MK PROJECTS BV tot de volledige betaling van de goederen. MK PROJECTS BV heeft het recht van de koper zekerheid te eisen ten aanzien van de nakoming van zijn/haar verplichtingen. De uitoefening van dit recht impliceert evenwel in geen geval een afstand van het eigendomsvoorbehoud van MK PROJECTS BV. Indien de koper in gebreke blijft met de gevraagde garanties te geven, heeft MK PROJECTS BV het recht haar prestaties op te schorten, dan wel de overeenkomst geheel of gedeeltelijk eenzijdig te beëindigen lastens de koper en de goederen terug te halen, dit op kosten van de koper.

 

Artikel 6: Overmacht of toeval

 

In geval van overmacht of toeval bevrijdt MK PROJECTS BV zich van rechtswege van om het even welke verbintenis, zonder dat de koper aanspraak kan maken op enige schadevergoeding. Overmacht heeft betrekking op alle omstandigheden die niet te wijten zijn aan een fout in hoofde van MK PROJECTS BV en die de uitvoering van de overeenkomst onmogelijk maken, bemoeilijken of vertragen. Onder overmacht wordt verstaan elke vreemde oorzaak, evenals elke omstandigheid, welke in redelijkheid niet voor haar risico behoort te komen. Vertraging bij of wanprestatie door storingen in het internet, storingen in de elektriciteit, storingen in e-mail verkeer en storingen of wijzigingen in door derden geleverde technologie, vervoersmoeilijkheden, werkstakingen, overheidsmaatregelen, vertragingen in de aanvoer, nalatigheden van leveranciers en/of fabrikanten van MK PROJECTS BV alsmede van hulppersonen, ziekte van personeel, gebreken in hulp- of transportmiddelen gelden uitdrukkelijk als overmacht. Dit is een exemplatieve lijst en is niet indicatief. MK PROJECTS BV behoudt zich in het geval van overmacht het recht voor haar verplichtingen op te schorten en is tevens gerechtigd de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, danwel te vorderen dat de inhoud van de overeenkomst zodanig wordt gewijzigd dat uitvoering mogelijk blijft. In geen geval is MK PROJECTS BV gehouden enige boete of schadevergoeding te betalen. MK PROJECTS BV geeft dit binnen de 30 dagen te kennen aan de consument. Indien MK PROJECTS BV bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen is zij gerechtigd het reeds geleverde in voorkomend geval, het leverbare deel afzonderlijk te factureren en is de afnemer gehouden deze factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijk contract. Dit geldt echter niet als het reeds geleverde in voorkomend geval, leverbare deel geen zelfstandige waarde heeft.

 

Artikel 7: Levering & Verzending

 

De levering wordt na aanvaarding van de bestelling uitgevoerd en geschiedt zonder bijkomende vergoeding.
Tranportkosten volgens afspraak. Door het plaatsen van een bestelling geeft u te kennen dat u met de leverings- en betalingsvoorwaarden akkoord gaat. MK PROJECTS BV behoudt zich het recht voor haar leverings- en/of betalingsvoorwaarden na het verstrijken van de looptijd te wijzigen. De leveringen vinden plaats op risico van de koper en de levering door MK PROJECTS BV ontslaat de koper niet van deze risico’s. Leveringen vinden plaats zolang de voorraad strekt. Aan de leveringsplicht van MK PROJECTS BV zal, behoudens tegenbewijs, zijn voldaan zodra de door MK ROJECTS BV geleverde zaken één keer aan de afnemer zijn aangeboden. Bij bezorging aan huis strekt het rapport van de vervoerder, inhoudende de weigering van acceptatie, tot volledig bewijs van het aanbod tot levering. Alle op de internetsite genoemde termijnen zijn indicatief. Aan de genoemde termijnen kunnen derhalve geen rechten worden ontleend. De opgegeven leveringstermijnen zijn indicatief en verbinden MK PROJECTS BV niet, behoudens andersluidend schriftelijk beding. De opgegeven leveringstermijnen kunnen bij een vertraging geen grond tot enige vordering of schadevergoeding opleveren.

 

Artikel 8: Afbeeldingen en specificaties

 

Alle afbeeldingen; tekeningen etc.; o.a. gegevens betreffende gewichten, afmetingen, kleuren, afbeeldingen van etiketten, etc. op de internetsite van MK PROJECTS BV gelden slechts bij benadering, zijn indicatief en kunnen geen aanleiding zijn tot schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst.

 

Artikel 9: Annulatie

 

In het geval dat de koper een bestelling weigert of annuleert, behoudt MK PROJECTS BV zich het recht voor de overeenkomst eenzijdig en onmiddellijk, zonder rechterlijke machtiging en zonder voorafgaandelijke ingebrekestelling te ontbinden lastens de koper. In dat geval is de koper een forfaitaire schadevergoeding verschuldigd van 30% van de totale koopprijs, onder voorbehoud van het recht van MK PROJECTS BV om een hogere schadevergoeding te vorderen en dit rekening houdende met de in werkelijkheid geleden schade.

 

Artikel 10: Betaling

 

Tenzij schriftelijk anders werd overeengekomen, zijn alle facturen contant betaalbaar bij de levering. De plaats van betaling is op de zetel van MK PROJECTS BV. Elke factuur die onbetaald is gebleven op haar vervaldag geeft van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling aanleiding tot verwijlintresten ad. 1% per maand, te rekenen vanaf de vervaldag van de factuur tot op datum van volledige betaling, en een forfaitaire schadevergoeding van 10% met een minimum van 125,00 EUR, zij het evenwel onder voorbehoud van het recht van MK PROJECTS BV om een hogere schadevergoeding te vorderen, rekening houdende met de in werkelijkheid geleden schade.
Het geheel of gedeeltelijk onbetaald laten van een factuur op haar vervaldag zorgt ervoor dat alle overige sommen en niet-vervallen facturen onmiddellijk opeisbaar worden.
In de mate dat de koper de betalingsvoorwaarden of andere verplichtingen niet naleeft, heeft MK PROJECTS BV het recht om haar verplichtingen op te schorten of uit te stellen, en dit inzake de lopende overeenkomst, alsook alle andere lopende overeenkomsten tussen partijen. Tevens houdt MK PROJECTS BV zich het recht voor om de overeenkomst zonder rechterlijke machtiging en zonder voorafgaandelijke ingebrekestelling eenzijdig te ontbinden.

 

Artikel 11: Klachten en geschillen

 

Klachten i.v.m. de geleverde goederen, alsook betreffende de facturen, dienen om geldig te zijn, klaar en duidelijk te worden geformuleerd en per aangetekende brief te worden opgestuurd binnen de acht dagen naar MK PROJECTS BV, te 8630 Veurne, Vaartstraat 48.
In geval van een geschil tussen partijen, verbinden beide partijen zich ertoe mee te werken aan een snelle oplossing hiervan. Klachten kunnen alleszins nooit aanleiding geven, ook niet wanneer deze klachten tijdig werden geformuleerd, tot een opschorting van de betalingsverplichting in hoofde van de koper.

 

Artikel 12: Toepasselijk recht en bevoegdheid

 

Het Belgisch recht is van toepassing op elk geschil dat ontstaat uit onderhavige overeenkomst. De rechtbanken van het arrondissement van de maatschappelijke zetel van MK PROJECTS BV zijn bevoegd, onverminderd het recht van  MK PROJECTS BV om een andere bevoegde rechtbank aan te wijzen.
Door het gebruiken van onze website, ga je akkoord met het gebruik van cookies om onze website te verbeteren.

 

Austria Wines

Leeftijdscontrole